Σύντομο αρθρο που αναφέρεται στις επιτυχείς χειρουργικές θεραπείες βαρειάς δυστονικής καμπτοκορμίας σε νέους ασθενείς.

popular science 1 2007 2 new