Ο όρος όγκος βάσεως κρανίου χρησιμοποιείται για να περιγράψουμε όγκους, οι οποίοι είτε εξορμώνται από τους ιστούς της βάσεως του κρανίου ή εξορμώνται από άλλους ιστούς, αλλά αναπτύσσονται κοντά στη βάση του κρανίου, την διαβρώνουν μερικώς ή την διαπερνούν πλήρως και επεκτείνονται σε δύο τουλάχιστον διαφορετικούς ανατομικούς χώρους, δηλ. μέσα και έξω από την κρανιακή κοιλότητα, με τρόπο που η αντιμετώπιση τους συχνά απαιτεί την συνεργασία τουλάχιστον δύο χειρουργικών ειδικοτήτων.

Ενδεικτικά παραδείγματα είναι ένας κακοήθης όγκος ο οποίος εξορμάται από την μετωπιαία περιοχή του εγκεφάλου, αλλά επεκτείνεται προς τις ηθμοειδείς κυψέλες (στην μύτη) και τον οφθαλμικό κόγχο, και η αντιμετώπιση του θα απαιτήσει συνεργασία νευροχειρουργού, με ωτορινολαρυγγολόγο και με οφθαλμίατρο, χειρουργό οφθαλμικού κόγχου. Μία ανάλογη περίπτωση είναι ένας καλοήθης όγκος (μηνιγγίωμα) που εξορμάται απο την μεσαία (κεντρική) περιοχή της βάσεως του κρανίου, διαβρώνει την κρανιακή βάση και επεκτείνεται προς την γνάθο και τα μαλακά μόρια του τραχήλου, και η αντιμετώπιση του θα απαιτήσει την συνεργασία του νευροχειρουργού με τον γναθοχειρουργό ή/και τον χειρουργό τραχήλου.

Απο αυτή την περιγραφή, προκύπτει ότι στον όρο «όγκος βάσεως κρανίου» εντάσσουμε διάφορους όγκους με κριτήρια τοπογραφικά, δηλ. με κριτήριο την περιοχή στην οποία αναπτύσσονται (βάση του κρανίου) και όχι κάποιο ιστολογικό χαρακτηριστικό.