ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ (18 Ιουλίου 2006)

Αρθρο που επίσης αναφέρεται στην δευτερη παγκοσμίως επιτυχή χειρουργική θεραπεία βαρειάς δυστονικής καμπτοκορμίας σε νέο φοιτητή.