Ο όρος συριγγομυελία χρησιμοποιείται προκειμένου να περιγράψουμε την ύπαρξη κοιλότητας που περιέχει εγκεφαλονωτιαίο υγρό μέσα στο νωτιαίο μυελό. Ο όρος υδρομυελία χρησιμοποιείται όταν η κοιλότητα που περιέχει το υγρό, δημιουργηθεί ως δυσπλαστική διάταση του κεντρικού σωλήνα του νωτιαίου μυελού.

Η συριγγομυελία είναι μία χρόνια παθολογική κατάσταση, και η σύριγγα μπορεί να αυξάνει σε μέγεθος με την πάροδο του χρόνου. Καθώς η σύριγγα μεγαλώνει μπορεί να παρεκτοπίζει και να αποδυναμώνει παρακείμενες νευρικές ίνες μέσα στο νωτιαίο μυελό, και να προκαλεί συμπτώματα που σχετίζονται με την εντόπιση και το μέγεθος της σύριγγας.

Δεδομένου ότι οι σύριγγες αναπτύσσονται κατά κανόνα στο κεντρικό τμήμα του νωταιαίου μυελού, επηρρεάζουν στα πρώτα στάδια τις κεντρικές αισθητικές ίνες και ο ασθενής μπορεί να διαπιστώσει μειωμένη αντίληψη της αίσθησης του θερμού και του ψυχρού καθώς και του πόνου.

Το σύνδρομο Chiari σχετίζεται με την συριγγομυελία και προκύπτει λόγω έκτοπης θέσεως μέρους του ιστού της παρεγκεφαλίδος. Η παρεγκεφαλίδα είναι το οπίσθιο χαμηλότερο τμήμα του εγκεφάλου, στο πίσω μέρος του κρανίου και αποτελείται απο δύο ημισφαίρια. Στο σύνδρομο Chiari, το οπίσθιο χαμηλότερο τμήμα κάθε ημισφαιρίου της παρεγκεφαλίδος (το οποίο έχει σχήμα προεξοχής και ονομάζεται “αμυγδαλή της παρεγκεφαλίδος”) κατέρχεται σε χαμηλότερη θέση από την φυσιολογική και εισδύει στην αυχενική περιοχή του σπονδυλικού σωλήνα, δια του ινιακού τρήματος (ενός ανοίγματος που υπάρχει στο οπίσθιο χαμηλότερο μέρος του κρανίου). Σε αυτή τη θέση, οι αμυγδαλές της παρεγκεφαλίδος καταλαμβάνουν τον χώρο, όπισθεν του νωτιαίου μυελού, και ασκούν πίεση στον προμήκη και στον νωτιαίο μυελό. Επιπλέον, παρεμποδίζουν την φυσιολογική παλινδρομική κίνηση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού μεταξύ της κρανιακής κοιλότητας και του σπονδυλικού σωλήνα, με την οποία εξισορροπείται η πίεση μέσα στις δύο κοιλότητες. Η περιγραφείσα κάθοδος (κήλη) των αμυγδαλών της παρεγκεφαλίδος μέσα από το ινιακό τρήμα μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη σύριγγας στο νωτιαίο μυελό και στην πρόκληση ποικίλων συμπτωμάτων.