Διπλό Μηνιγγίωμα, δηλαδή ένα βαθύ περίπλοκο μηνιγγίωμα συγχρόνως με ένα απλό επιφανειακό μηνιγγίωμα και υδροκέφαλο, διαγνώσθηκαν στην ίδια ασθενή και αντιμετωπίσθηκαν πλήρως με προηγμένη, ολοκληρωμένη χειρουργική τεχνική από τον Καθηγητή Δαμιανό Σακά.

Τα μηνιγγιώματα είναι σχετικά συχνοί όγκοι που προσβάλλουν συνηθέστερα τον γυναικείο πληθυσμό. Μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κυρίως κατηγορίες με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας: α) τα επιφανειακά μηνιγγιώματα που αναπτύσσονται περιφερικά, στην κυρτότητα του κρανίου, σε επαφή με την επιφάνεια του εγκεφάλου και β) τα βαθέα μηνιγγιώματα που αναπτύσσονται είτε στην βάση του κρανίου ή σε βαθεία εντόπιση κοντά στο κέντρο του εγκεφάλου.

Η χειρουργική αφαίρεση των επιφανειακών μηνιγγιωμάτων διαφέρει ανάλογα με την θέση του μηνιγγιώματος στην επιφάνεια του εγκεφάλου, απαιτεί μεγάλη επιμέλεια από την πλευρά του χειρουργού, αλλά είναι συνήθως αρκετά τυποποιημένη και ευκολότερη, ενώ η χειρουργική αφαίρεση των βαθέων μηνιγγιωμάτων διαφοροποιείται σε πολύ μεγάλο βαθμό, ανάλογα με την κάθε περίπτωση, παρουσιάζει συχνά μεγάλες δυσκολίες και απαιτεί εξελιγμένη χειρουργική τεχνογνωσία και μεγάλη εμπειρία. Η ασθενής υποβλήθηκε σε τρείς επεμβάσεις. Κατά την πρώτη, αφαιρέθηκε το επιφανειακό και ευκολότερο μηνιγγίωμα ενώ κατά την δεύτερη (δύο μήνες μετά), αφαιρέθηκε το δυσκολότερο, βαθύ, περίπλοκο μηνιγγίωμα μέσω ειδικής τεχνικής που ονομάζεται υπερπαρεγκεφαλιδική-υποσκηνιδιακή προσπέλαση, και επιτρέπει στον χειρουργό να προσεγγίσει όγκους που ευρίσκονται σε πολύ βαθεία θέση μέσα στον εγκέφαλο. Οι δύο επεμβάσεις απαιτήθηκαν διότι τα μηνιγγιώματα ευρίσκονταν σε δύο τελείως διαφορετικές θέσεις μέσα στον εγκέφαλο και η αντιμετώπιση τους μέσω μίας επέμβασης ήταν ανέφικτη. Σύντομα, μέσω μίας άλλης επέμβασης μικρής κλιμακος και διάρκειας, αντιμετωπίσθηκε ο υδροκέφαλος.

Η περίπτωση αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα, διότι η ανεύρεση συγχρόνως δύο διαφορετικών μηνιγγιωμάτων, σε δύο τελείως διαφορετικές θέσεις στον εγκέφαλο, που πρέπει να αντιμετωπισθούν σε μικρό διάστημα είναι σπάνια. Η έκβαση της ασθενούς που υποβλήθηκε σε σειρά τριών επεμβάσεων, σε μικρό συνολικά χρονικό διάστημα, κρίνεται πολύ επιτυχημένη και ικανοποιητική.